December 20, 1720, #Russian Emperor Peter I ordered to #Kyiv Governor Mykhail Galitsin to remove all Ukrainian-language writings from local monasteries and destroy them.

December 20, 1720, #Russian Emperor Peter I ordered to #Kyiv Governor Mykhail Galitsin to remove all Ukrainian-language writings from local monasteries and destroy them.

https://hromadskeradio.org/news/2015/12/20/cogo-dnya-petro-i-nakazav-znyshchyty-v-monastyryah-teksty-ukrayinskoyu-movoyu